OCR Output

Se gr r

arvode af fiskarena, hvilket ansågs lämpligt och billigt enär
kontrollerad vara komme att betinga högre pris.

Alla, som i denna fråga yttrade sig, voro ense om
önskvärdheten af den föreslagna kontrollen, men angående
stämplingsafziften voro meningarna delade. 15 öre ansågs
för högt, och förordades högst 10 öre för hvarje kärl. En
talare ville helt och hållet stryka afgiften eller om den bi—
behölles, att den skulle redovisas till sällskapet och ej be—
hållas af: kontrollanten, på det han ej måtte frestas att
stimpla mindre god vara såsom fullgod.

Slutligen beslöts att afgiften skulle blifva 10 öre
pr kärl och tillfalla kontrollören, i öfrigt godkändes utskot—
tets forslag.

$ 6. Uppå förvaltningsutskottets derom framställda
förslag beslöt sällskapet, på grund af de rådande tryckta
tiderna, att något landtbruksmiote icke i år skall hållas
inom länet.

$ 7. ”Till hästpremiering anvisades likasom forra året
500 kronor och skulle premieringsmötet hålles i Skellefteå å tid
som förvaltningsutskottet finge bestämma.

§ 8. Den i stadgarna föreskrifna sommarsamman—
komsten bestämdes att hållas vid Yttertafle landtbruksskola,
och öfverlemnades åt föwätskottet att äfven derför
bestämma tiden. $

§ 9. Foredrogs grosshandlaren W. Hallbergs hos
Kongl. Maj:t anförda besvär öfver Konungens Befallnings—
hafvandes utslag rörande Hallbergs förut der anförda besvär
öfver anmärkningar mot 1889—1890 ärs räkenskaper i
Umeå spritbolag och godkändes utskottets förslag att säll—
skapet skulle ansluta sig till detta Konungens Befallnings—