OCR Output

t f C2

agronomen och länsmejeristen att särskildt söka bibringa
befolkningen en riktig och tidsenlig uppfattning i denna sak,
ty det vore for ett län, sådant som detta, ett lifsvilkor att
omhulda kreatursskötseln, som i förening med mejerihand—
teringen måste blifva hufvudnäringen.

$ 2, Föredrogos Länsagronomens, Länsmejeristens,
Länsträdgårdsmästarens, Dikningsformannens och Agrikul—
turkemistens årsberättelser (Bil: B C 14 4 och F); hvilka
dock icke upplästes, enär det hufvudsakliga af allmänt in—/
vore angifvet uti forvaltningsutskottets års—
berättelse.

$ 3 — _F öredrogos sällskapets räkenskaper för det

förflutna åäret med tillkännagifvande att desamma blifvit af
utsedde revisorer granskade och godkända; och meddelades
forvaltningsutskottet och redogoraren ansvarsfrihet for den
tid räkenskaperna omfatta.
§ § 4. Forvaltningsutskottets förslag till inkomst— och
utgiftsstat för innevarande år (Bil. G.) föredrogs, men lem—
nades beroende till dess i följande $$ förekommande frågor
blifvit afgjorda. ¬

§ 5. Betriiffande ordnandet af strömmingssaltningen
hade förvaltningsutskottet föreslagit att länets kuststräcka
skulle indelas. uti 10 kont;ölleringsdistrikt* med hvar sin
kontrollant, utsedd af utskottet, samt att 500 kronor måtte
ställas till utskottets förfogande att användas till arvode åt
dessa kontrollanter, hvilka skulle besöka fiskelägena och
tillse att den nyare och bättre saltningsmetod, som börjat
införas, komme till användning, samt der varan vore på
detta sätt insaltad, förse kärlen med kontrollstämpel. För
hvarje sådan stämpel skulle kontrollanten erhålla 15 öre i