OCR Output

12

N:o 263. Allmänneligen efterlysas: |
På begäran af Konungens Befallningshafvande i:
1:0) Stockholm:

Slaktaren August Lindholm från Åkerö i Rådmansö soc¬
ken, hvilken dömts genom Kungl. Maj:ts utslag den 31 Maj
1904 för förfalskning att hållas till straffarbete i sex månader.
Lindholm, hvilken icke kunnat i hemorten anträffas, skall efter¬
spanas och, därest han anträffas, befordras till undergående af
det honom ådömda straffet, för hvilket ändamål utslaget finnes
tillgängligt å landskansliet i Stockholm.

2:0) Linköping: ¬

a) Enligt rapport från kronolänsmannen Lindhe:

Under loppet af veckan 20—26 November föröfvades in- :
brottsstöld i villan >Skogshyddan», Stjernorps socken, hvarvid
bortstulits: En nästan ny kavajkostym af mörkgrått, smårutigt
ylletyg, med mörkt foder i rock och väst samt knappar i byxorna
med firman >»Anderson, Beckman & C:ni Eftert.»; En kavaj af
mörkgrått kläde, med ljusgrönt, storrutigt foder och två rader
stennötsknappar, En kavaj af blå cheviot, med grått yllefoder
och två rader mörka stennötsknappar, äfvensom en väst af sam¬
ma sorts tyg som kavajen; En kavaj af svart kläde, med foder
af svart klot, svart- och hvitrandigt ärmfoder samt klädda knap- |
par, äfvensom en väst af samma sorts tyg som kavajen; Ett par |
byxor och en väst af ljust, storrutigt tyg, med röda ränder och ;
ljusgrått foder i västen; Ett par byxor och en väst af blågrönt
tyg; Ett par mörka kamkarnsbyxor, med knappar af firman »C.
& BE. Erikson»; Ett par sydda storstöflar, fyra par mansskor, tre
par mansstrumpor, tröjor och kalsonger af grått ylle, manschet¬
ter och kragar. |

Tjufvarne, som äro okända, torde jämte det stulna efterspa¬
nas samt upplysningar meddelas kronolänsmannen i Gullbergs härad;
b): Jämlikt framställning af öfverläkaren vid Kristinehamns
hospital: ;

Från Kristinehamns hospital rymde den 15 innevarande
December kriminalpatienten Walfrid Leonard Johansson från