OCR Output

10

66:0) lägenheten Ekborg N:o 3, om 0,22 hektar, afsöndrad
från en under ”/sa mtl Ekträsk N:o 1 i Degerfors socken lydande
lägenhet, hvilken förstnämnda lägenhet Olof Anton Lindberg
enligt köpebref den 1 Maj 1903 emot 175 kronor köpt af Karl
Karlsson och hans hustru Johanna Karlsson;

67:0) från ?'/eve mtl Manjaur N:o 3 i Degerfors socken
afsöndrade lägenheten Fälludden N:o 1, om 12,55 hektar, som
August Helmer Sjöström, Johan Konrad Sjöström och Ester
Maria Sjöström enligt gåfvobref den 31 December 1901 bekom¬

mit af Nils. Fredrik ANCENA och hans hustru Eva Johanna
Andersson;

68:0) lägenheten Nabben N:o 2, om 11,882 hektar, afsön¬
drad från !!/256 mtl Ekorrträsk i Degerfors socken, hvilken lä¬
genhet Johan Hällman enligt köpebref den 21 April 1902 emot
1,000 kronor tillhandlat sig af Johan Albert Johansson;
| 69:0) från ?3/640 mtl Ekträsk N:o 1 i Degerfors socken af¬
söndrade lägenheten Ekero N:o 1, om 0,5220 hektar, som P. O.
Olofsson enligt köpeafhandling den 26 Oktober 1903 emot-75
"kronor tillhandlat sig af re Sjöström;

70:0) ?/si2 mtl Litt. 1/52 mtl Litt. Kb och Her mtl
Tilt, Ke, allt RödåA N:o Di ar socken, hvilka hemmans¬
delar Carl Eriksson och hans hustru Anna Sofia Sandström
enligt köpekontrakt den 27 Juni 1904 emot 3,000 kronor till¬
handlat sig af Mo och Domsjö Aktiebolag;

T1:0) ”/sw mi Lt Ka, si mtl Litt. KP ock Vs me
Litt. Ke, allt Rödå N:o 5 i Degerfors socken, hvilka hemmans¬
delar Erik Eriksson enligt å den 27 Juni 1904 dagtecknadt köpe¬
bref den 17 November 1904 tecknad transport emot 3,000 kro¬
nor förvärfvat af Karl Eriksson;

72:0) lägenheten Ekorren N:o 1, om 0,14 hektar, afsöndrad
från 3/6. mtl Ekträsk N:o 1 i Degerfors socken, hvilken lägen¬
het Gustaf Edvard Nilsson och hans hustru Ida Johanna Nils¬
son enligt köpeafhandling den 25 Juli 1903 emot 125 kronor
tillhandlat sig af Per Olof Olofsson;

73:0) lägenheten Bostället N:o 1, om 10/74 hektar, afsön¬
drad från ”/128 mtl Ekträsk N:o 1, Litt. D, i Degerfors socken,