OCR Output

PA Fp AR FANA SL TS ABORT SR rr 0 ÄN et lärd Kr Sr Sr NN SRB 4 NE lr NN na ERE + SEA; KMT Såg "EF SK JK rv Ag

Konungens Befallnmeshal des Wisterhottens kän
Kungörelser

år 1904.
Ser. A. | Landskansliet. — | Niris 262, 263.

ARR

N:o 262. HFörfattningsenligt intages följande kungörelse:

» Vid denna dag afslutade lagtima Höstetinget i Degerfors
tingslag har lagfart beviljats å följande. fastigheter:

1:0) !/soo mtl Litt. Daa, !/e1w mtl Litt. Dab och !/:00 mtl
Litt. Dac, allt Renfors i Degerfors socken, hvilka hemmansdelar
P. Lundgren enligt köpeafhandling den 6 September 1904 emot
3,0900 kronor tillhandlat sig af Johan Sjögren den yngre;

:2:o) en från !/16 mtl Degerfors N:o 10 för alltid afsöndrad
lägenhet om 480 kvadratmeter, som Sofia Wilhelmina Tegström
enligt köpebref den 16 Juli 1901 emot 880 kronor tillhandlat sig
af Jolan Persson och hans hustru Sofia Persson;

3:o) från /s2 mtl Helsingfors N:o 1 i Degerfors socken
afsöndrade lägenheten Helsingbo N:o 1, om 0,1788 hektar, som
Erik Lindström enligt köpebref den 1 April 1903 emot 100 kro¬
nor tillhandlat sig af Johan Johansson;

4:0) !3/15s6 mtl Abborrtjern N:o 2 i Degerfors socken,
hvaraf enligt arfskifte den 2 Augusti 1904 efter Sofia Wilhel¬
mina Tegström, modern Elisabeth Katarina 'Tegström, född Ja¬
kobsdotter, bekommit 3 /3072 mtl samt en hvar at syskonen Ellen
Elisabeth Tegström, Johan Tegström och Maria Alfrida Tegström
13/9216 mtl i ar;

d:0) '/96 mtl Tillflykten N:o 1, Litt. C, i Degerfors socken,
hvaraf enligt arfskifte den 5 September 1904 efter Karin Jons¬
dotter, hennes man Erik Sundberg bekommit !/192 mtl samt hvart
och ett af barnen Anders, Mäåria Amanda, Anna Karolina och
Nelma Johanna !/768 mtl i arf;

|