OCR Output

FRV FIRA ERE PN

9

Öfverståthållare-Ämbetet och Konungens Befallningshaf¬
vande i rikets öfriga län behagade utfärda efterlysningar i enlig¬
het med 1:sta och 2:dra punkterna härofvan. ;

Krono- ochi: stadsbetjänte inom länet anbefallas att i af¬
seende & förestående efterlysningar noggrant iakttaga hvad dem
lagligen åligger.

Umeå, i Landskansliet, den 5 Januari 1904.

Jesper Crusebjörn.
Arv. Almqvist.

Umeå 1904, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.