OCR Output

4

Januari och utryckningsdag den 30 instundande Juni, skola ef¬
terspanas och, därest de anträffas samt laga förfall icke visas för
uteblifvandet, inställas till tjänstgöring å stationen före den 9
Juni 1904. LG

N:o F. 149?07/1902 eldaren Gustaf Leander Öström, född
den !+/g 1881, med hemvist i Holmö kapellförsamling, samt N:o
F. 79177/1900 sjömannen Nils Asplund, född den '/s 1876, med
hemvist i Bygdeå församling, och sjömannen N:o F. 46754 /1901
Karl Olof Nordstedt, född 1877 !?/3, med hemvist i Umeå, kv.

Sandhem, den sistnämnde tillhörande Karlskrona sjörullförings¬
område.

På begäran af Konungens Befallningshafvande i:
3:0) Linköping:

- Nedannämnde, Norrköpings östra rullföringsområde N:o 26
tillhörande beväringsmän, hvilka utan anmäldt laga förfall ute¬
blifvit från inställelse till tjänstgöring i en följd vid Kungl. Flot¬
tans station och tjänstgöringsort i Karlskrona, med inrycknings¬
dag den 9 Januari 1904 och utryckningsdag den 30 Juni 1904:

bergs s:n, född den ??/e 79. Inskr.-n:o F. 458!5/0o0;

bo s:n, född den ?4/2 76. Inskr.n:o F. 6 PR

sjömannen August Symil Bengtsson, på församlingen, Nö¬
derköpings stad, född den /12 70. Inskr.-n:o F. 378549;

eldaren Thorsten Lundström, på församlingen, Söderkö¬
pings stad, född den ?/2 77. Inskr.-n:o F. 5447?/9g;

sjömannen Karl Filip Emil Jonsson från Tyristlöt, S:t
Anne sn, född den !3/s 71. Inskr..n:o F. 4155/92;

sjömannen Karl Oskar Olsson från Ekö, Nötholm, S:t
Anne sn, född den !9/:2 70. Inskr.-n:o F. 2801/91;

- sjömannen Johan Albert Olsson från Ekö, S:t Anne sn,

född den. "js 75... Inskr.:n:o F. 13055/9r;

sjömannen Gustaf Albin Berg från Fyrtorp, Skoppsudden,
Gryts sn, född den ?4/s 68. Inskr.-n;o F. 2705/es;

AR a åar