OCR Output

3

män och dels lemna uppgift om de personer och det antal renar,
hvarmed de ämna öfverflytta. Lapparne erinras derom, att den,
som flyttar till Norge, utan att hafva lemnat sådan uppgitt, är
förfallen till böter högst 40 kronor.

Länsmanskontoret i Sorsele den 29 Januari 1904.

J. G. Lindberg.»

NOJ Aflysning.

Sedan det numera utrönts, att i Länsstyrelsens allmänna ;/
kungörelser Ser. A Landskansliet N:o 250 för den 23 Novem- '
ber sistlidet år: efterlyste August Bergström från Agnäs tagit sig
afdaga medelst hängning, varder berörda ertörlygniag härmed
återkallad.

Öfverståthållare- Ämbetet och Konungens Befallningshaf¬
vande i rikets öfriga län behagade utfärda enahanda kungörelse.

1:sta och 2:dra punkten uppläses i länets kyrkor.
N:o 38. Allmänneligen efterlysas:

1:0). Arbetaren Karl Emi! Strand från Ytterlännäs soc¬
ken i Västernorrlands län, hvilken genom Åsele tingslags Härads¬
Rätts utslag den 12 Oktober 1903 dömts att för hemfridsbrott
hållas till: fängelse en månad samt att för snatteri böta tjugu¬
fem kronor.

Strand skall efterspanas och, därest han anträffas, befor¬
dras till undergående af det honom ådömda straffet.

Utslaget förvaras å Landskansliet i Umeå.

2:0). På begäran af beväringsbefälhafvaren i Karlskrona:

Nedannämnde, Göteborgs och Karlskrona sjörullförings¬
område ' tillhörande beväringsmän, hvilka utan anmäldt laga
förfall uteblifvit från inställelse till tjänstgöring vid Kungl. Flot¬
tans station i Karlskrona, med inryckningsdag den 9 sistlidne