OCR Output

Kongens Befallningskafvandes Västerbottens ön
Kungörelser

år 1904.
Ser. Å. Landskansliet. N:ris 32—38.

N:o 32. Vid föredragning af dels Bokhållaren Carl Hå¬
kanssons och dels Länsmannen Esbj. Östmans, Komministern
Klas Sundelins och Bokhållaren Carl Håkanssons särskilda an¬
sökningar om tillstånd att mot afgift anordna regelbunden såväl
passagerare- som godstrafik medelst automobil å vissa allmänna
vägar inom länet, har Kungl. Maj:t, enligt hvad herr Statsrådet
och Chefen för Kungl. Civildepartementet gifvit härstädes tillkän¬
na, funnit särskildt tillstånd för anordnande af ifrågavarande tra¬
fik medelst automobiler icke böra af Kungl. Maj:t meddelas.

Uppläses i Löfångers sockens kyrka.

N:o 33. På förekommen anledning har sammanträdet för
inskrifningsförrättningen med värnpliktige tillhörande Löfångers
socken blifvit utsatt att hållas uti Löfångers sockenstuga; hvil¬
ket, med ändring af förut genom allmän kungörelse meddelad
uppgift om stället för berörda inskrifning, härmed till vederbö¬
randes kännedom kungöres.

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 34. Enligt hvad härstädes blifvit anmäldt, har till
Ordförande i årets inskrifningsnämnder beordrats följande rege¬
mentsofficerare, nämligen:

för Umeå rullföringsområde N:o 69 Öfversten i armén,
Öfverstelöjtnanten m. m. P. G. W. Hanngren;