OCR Output

öd

31:0) Gammelbyn N:o 10, lägenheten Ofvanträskänget N:o
3, om 4,84 har, från !/s mtl, som J. A. Brännström den 3 Juli
1903 för 300 kronor köpt af J. A. Eklund;

52:0) Bygdsiljum N:o 2, !/s2 mtl, som K. L. Ågren den 31
Mars 1903 för 1,700 kronor jemte födoråd köpt af A. M. Hägg¬
mark;

53:0) Strandholm N:o 1, 7/232 mtl, som Nils Olof Karlsson
den 1 December 1903 för 1,000 kronor jemte födoråd köpt af
F. Persson;

04:0) Bursiljum .N:o 5, ?/s2 mtl, hvaraf Olof Reinhold Sö¬
derström i giftorätt bekommit hälften, en hvar af Johan Vilhelm
Söderström, frik Falkman, Olof Arvid Söderström och Nanna
Vilhelmina Söderström en tiondedel samt aflidne Leonard Söder¬
ströms omyndiga barn tillhopa en tiondedel i arf efter sin hustru,
moder och fadermoder Vilhelmina Söderström, född Vännström;
samt p
-—-55:0) Bursiljum N:o 5, ?'/s20 mtl, som Olof Arvid Söder¬
ström den 5 September 1903 för 2,600 kronor jemte födoråd
köpt af sin fader Olof Reinhold Söderström, sina syskon Johan
Vilhelm Söderström, Erik Falkman och Nanna Vilhelmina Sö¬
derström samt sin aflidne broder Leonard Söderströms barn.

Tingshuset vid Burträsks kyrka den 31 December 1903.
|j På Domare-embetets vägnar:

Male. Björkman.»

Umeå, i Landskansliet, den 30 Januari 1904.

Jesper Crusebjörn.
Arv. Almqvist.

Umeå 1904, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.