OCR Output

Konungens. Befallningshafvandes i Wästerbottens än
Kungörelser

år 1904.

Sör. Å. | Låndskanslöt. N:o 31.

j Lrtarriip

N:o 31. Till kännedom offentliggöres följande

Förteckning

å lagfarter å andra allmänna sammanträdet af lagtima hösttin¬
get med Burträsks tingslag 1903 samt å det för afslutande af
samma ting hållna särskilda sammanträde: |
1:o) Gammelbyn N:o 11, !/16 mtl, som Johan Anton Häll¬
gren den 26 Oktober 1903 för 5,600 kronor köpt af Olof Albert
Eriksson;
| 2:0) Åbyn N:o 6, Litt. Fa Ta, /256e mtl, som Fredrik Val¬
frid Norlund den 26 Oktober 1903 för 3,000 kronor köpt afJo¬
nas Nilsson; ;
| 3:0) Ljusvattnet N:o 11, ??5/22672 mtl, som Lars Larsson
den 23 Augusti 1903 köpt af sin syster Margareta Larsson;
4:0) Bursiljum N:o 8, !/16 mtl, som Maria Amanda Axels¬
son, född Wikström, Ulrika Emilia Domeij, född Wikström, och
Hilma Johanna Wikström ärft efter sin fader Aron Wikström;
3:0) Bursiljum N:o 8, !/16 mtl, som Per Anton Lindqvist
den 16 Juni 1903 för 3,500 kronor köpt af Hjalmar Axelsson
och hans hustru Maria Amanda Axelsson, Ulrika Emilia Domeij
och Hilma Johanna Wikström; i
6:0) Bursiljum N:o 7, 3/64 mtl, samt de å Bursiljum N:o
T, "/ea mtl, N:o 8, 7/s2 mtl, och N:o 9, 7?/256 mtl, belöpande ande¬
lar af lägenheten Kalkbrottet, som Johan Oskar Nilsson den 16
Oktober 1903 för 3,100 kronor och födoråd köpt af sin fader
Nils Petter Jonsson;

t