OCR Output

6

Beväringsmännen torde efterspanas och, därest de anträffas,
inställas till tjänstgöring vid Kungl. Flottans station i Karlskrona.

2:0) Visby: ä

På begäran af kronolänsmannen Emil Eneman: Arbetarne
vid Bara myr i Etelhems socken Karl Johan Niklas Eriksson,
Theodor Bengtsson och Karl Danielsson, hvilka den 23 sistlidne
December föröfvat hemfridsbrott hos Landtbrukaren Wilhelm
Hallgren i Bara, samma socken, och därvid tillika misshandlat
denne, men omedelbart därefter afvikit från orten.

Af våldsverkarne, som alla äro födda på Gotland, Eriks¬
son den 2 April 1875, under det de båda andra äro omkring 20
år gamla, uppgifves Eriksson vara något öfver medellängd, myc¬
ket mörk, med små mustascher och skygg blick. Bengtsson och
Danielsson äro af medellängd; skolande Eriksson, Bengtsson och
Danielsson efterspanas och, därest de anträffas, häktas och be¬
fordras till ransakning inför Gotlands Södra häradsrätt samt med¬
delande därom göras till ofvanbemälde länsman under adress: Hemse.

3:o) Karlskrona:

- Sjömannen John Svensson från Bromåla, hvilken genom
rådhusrättens i Karlshamn utslag den 31 Augusti 1903 blifvit
dömd att för misshandel undergå fängelse i två månader samt
att för två olydnadsbrott böta ett hundra kronor eller att vid
bristande bötestillgång undergå fängelse i sammanlagt två måna¬
der tretton dagar.

Utslaget förvaras å landskansliet i Karlskrona.

; Krono- och stadsbetjänte i länet anbefallas att i afseende
å förestående efterlysningar noggrant iakttaga hvad dem lagligen

åligger. |
Umeå, i Landskansliet, den 30 Januari 1904.
Jesper Crusebjörn.
| Arv. Almqvist.

Umeå 1904, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.