OCR Output

5

till revisorssuppleanter: inspektoren Konrad Eriksson i Tallsjö,
kronojägaren E. Vrede i Viska och inspektoren V. Borin i Tallsjö.

N:o 30. Allmänneligen efterlysas:

På begäran af Konungens Befallningshafvande i:

1:0) Jönköping: |

Nedannämnda, Jönköpings rullföringsområde N:o 20 till¬
hörande beväringsmän, hvilka utan anmäldt laga förfall uteblif¬
vit från inställelse till tjänstgöring i en följd vid Kungl. Flot¬
tans station och tjänstgöringsort i Karlskrona, med inrycknings¬

dag den 9 dennes och utryckningsdag den 30 nästkommande
Juni: |

£

a) N:r F 195 2/96 Lamberg, Gustaf August, sjöman, född
den !?/5 1875; från Tyska maden 26, Jönköping.

b) N:r F 355 7/90 Dufva, Per Vilhelm, sjöman, född den
11/4 1869; från Svenska maden 44 i Jönköping; tog hyra till
England och Sydamerika 1886; senast afhörd från Sydamerika
1889.

c) N:r F 476 7/90 Mohlin, Carl Julius, sjöman, född den
0/7 1869; från Norra kvarteret 42—16 i Jönköping; vistas i Au¬
stralien; ! |

d) N:r F 320 "4/9 Lindberg, Gustaf Elof, jungman, född
den ?!/; 1873; från Norra kvarteret 42—46 i Jönköping; rymd
i Adelaide den ?!/:2 1896. | |

— -e) N:r F 22 "!/og Hultman, Oscar Emil, kock, född den '/s

1877, från Höga Berghem 6; ej vistats i hemmet sedan 1894;

f]) N:r F 93 0/s7 Andersson, Johan Fredrik, jungman, född

) Nr F 22 /o Martinsson, Arvid Valdemar, sjöman,
född den ?!/g 1880; från Östra kvarteret 27 i Jönköping; vistas
sedan tre år i Amerika. ;