OCR Output

3

fjelddalens distrikt N:o 20, kallas härmed till sammanträde inför
undertecknad uti min bostad hos Guldsmeden Öman i Lycksele
Onsdagen den 9 -instundande Mars eller första marknadsdagen
af årets s. k. Lillmarknad kl. 1 e. m., dels för lemnande af upp¬
gift om husfolk m. m. och dels för val af förste och andre
förman.

Tärna, i kronolänsmanskontoret, den 20 Januari 1004.

K. J. Lundberg.»

N:o 27. Med anledning af häradshöfdingens i länets södra
domsaga ansökning har Kungl. Hofrätten förordnat extra ordi¬
narie notarien Karl Edvard Tiselius att från och med den 28
innevarande Januari till och med den 15 FNs NOS TAR februari |
där förekommande ägodelningsmål; dock med ås undantag, som
föranledas dels af häradshöfdingen Reuterskiölds förbehåll att
själf hålla de extra tingssammanträden, som under berörda tid
kunna förekomma i Umeå tingslag, dels ock af Kungl. Hofrät¬
tens denna dag för extra ordinarie notarien Alf Eugén Bastman
utfärdade förordnande att förrätta årets den 2 nästkommande
februari börjande lagtima vinterting i Nordmalings och Bjurholms
tingslag samt handlägga därvid förekommande konkursmål och
skiftesärenden; hvarjämte Kungl. Hofrätten åt Tiselius uppdragit
att, därest det den 13 innevarande januari af honom påbörjade
lagtima vintertinget i Degerfors tingslag ej hunnit afslutas före
utgången af det honom nu meddelade förordnande, jämväl efter
nämnda tid fortsätta och till slut bringa berörda ting samt, i
egenskap af särskild domare eller ordförande i sistnämnda tings¬
lags ägodelningsrätt, åt ej allenast på domhafvandens åtgärd an¬
kommande konkursmål utan jämväl förefallande skiftesärenden
ägna den behandling, som vid tingsstället må erfordras å tid, då
häradsrätten under tinget sammanträder.