OCR Output

Den, som erhållit Kungl. Maj:ts tillstånd att afflytta från
riket, men ännu vistas inom landet, är äfven mönstringsskyldig;

Från inställelse till mönstring befrias den, som före Febru¬
ari månads utgång till ombudsmannen vid det sjömanshus han
tillhör insänder fullständig uppgift om bostad och adress efter
den 1 Januari detta år;

Om beväringsmannen ännu ej fullgjort all honom ålig¬
gande tjänstgöring i beväringen, skall inskrifningsbok medfölja
uppgiften;

Mönstringsskyldig, som utan laga förfall uteblir, böte hvarje
gång 9 kronor;

Som laga förfall anses, om man är sjuk eller om man sit¬
ter i häkte. Sjukdom skall, för att såsom laga förfall anses,
styrkas med läkarebetyg. Kan sådant ej anskaffas, är det tillåtet
att styrka förfallet med intyg af statens ämbets- eller tjänsteman,
eller af präst i församlingen, eller af ordföranden i kommunal¬
stämman eller af ordföranden eller ledamot i kommunalnämnden.

Hernösand den 20 Januari 1904.
N. Lindberg,

Befälhafvare för Hernösands sjörullföringsområde.»

Magistraten i städerna och kronolänsmännen i länet, en
hvar inom sitt distikt, anmodas befordra denna kungörelse: till
uppläsning i respektive kyrkor, äfvensom att om densamma å
därtill lämpliga ställen anbringa anslag, som särskildt utfärdas.

Uppläses i Stensele och Tärna socknars kyrkor.
N:o 26. På begäran intages följande

»Kungörelse.

De nomadiserande lappar, tillhörande Umbyns och Vap¬
stens lappbyar inom Tärna och Stensele socknar, som instun¬
dande sommar önska med sina renar flytta inom Norge-Hat¬