OCR Output

Konungens Befallningshatvandes 1 Wästerhottens än
Kungörelser

år 1904.
Ser. A. | Landskansliet. | N:ris 25—30.

oa psrZs NEN RR: sena

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 25. Jämlikt gällande föreskrift intages följande

»Kungoörelse.

Mönstringar med beväringsmän tillhörande nedannämnda
sjömanshus inom Hernösands sjörullföringsområde komma att
förrättas innevarande år å nedannämnda tider och ställen:

Gefle EJORKNSRAN Lördagen den 13 inst. Febr. kl. 10 f. m.
Söderhamns d:0o Onsdagen > 17 > Kö
Hudiksvalls d:o Lördagen > 20 > Ha
Sundsvalls d:o Lördagen > 20 > Nu
Hernösands d:0o Onsdagen > 17 > rö d0 a
Örnsköldsviks d:o Lördagen > 20 > de lar.
Umeå ; d:o Lördagen > 27 > RA I RE
Skellefteå d:o Onsdagen >» 24 > SE
Piteå d:o Lördagen > 20 > ösa 0 a
Luleå d:0 Onsdagen >» 17 > na TOR
Haparanda RO Lördagen > 20 > AEG

Skyldige att iakttaga inställelse vid ofvannämndå mönstrin¬
gar äro alla till beväringen hörande värnpliktige med undantag
af dem, som under årets lopp varit i tjänstgöring;

Till . mönstring skall beväringsman medhafva sin inskrif¬
ningsbok och sjöfartsbok. Den, som undergår mönstring å annat
sjömanshus än det han tillhör, 'skall äfven förete behörigt präst¬
betyg;