OCR Output

17

handel, hvaraf följt lindrig sjukdom, undergå fängelse i tre må¬
nader. ;

Därest Blomqvist anträffas, bör han häktas och befordras
till undergående af berörda straff, för hvilket ändamål utslaget
förvaras å Landskansliet i Halmstad.

s) f. d. Artilleristen Nils Johan Nilsson Stålberg från sten¬
huggeriet i N:o 5 Eketånga i Söndrums socken, hvilken genom
Faurås Häradsrätts utslag den 7 Februari 1903 dömts att för
å sabbatstid föröfvad misshandel, hvaraf följt lindrig sjukdom,
undergå fängelse i tre månader.

till undergående af ifrågavarande straff; och förvaras sagda ut¬

t) Drängen Johan Birger Johansson från Dala i Eftra soc¬

Tönnersjö Häradsrätts den 14 April 1903 meddelade, laga kraft
vunna utslag dömts att för misshandel hållas i fängelse under
en månad; skolande Johansson, därest han anträffas, häktas och
befordras till undergående af berörda straff.

Utslaget förvaras å Landskansliet i Halmstad.

u) Järnvägsarbetaren Carl Valfrid Thorin från Gundal i
Släps socken, hvilken genom Fjäre Häradsrätts laga kraft vunna
utslag den 31 Oktober 1903 dömts att för våld å polisman i
tjänsteutöfning undergå fängelse i tre månader och att för hem¬
fridsbrott böta femtio kronor eller vid brist på tillgång till bö¬
ternas gäldande hållas i fängelse under ytterligare åtta dagar.

Därest Thorin anträffas, bör han häktas och befordras till
undergående af det honom ådömda straffet, för hvilket ändamål
utslaget förvaras å Landskansliet i Halmstad.

Krono- och stadsbetjänte i länet anbefallas att i afseende
å förestående efterlysningar noggrant iakttaga hvad dem lagligen
åligger.

Umeå, i Landskansliet, den 25 Januari 1904. .
På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:
Arv. Almqvist. Carl Bergström.

Umeå 1904, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.