OCR Output

16

Februari 1901 dömts att för våld å i tjänstgöring stadd polis¬
konstapel hållas i fängelse under två månader.
Anträffas bemälte Nilsson, torde han häktas och befordras

till undergående af berörda straff, för hvilket ändamål utslaget
förvaras å Landskansliet i Halmstad.

o) Förre Bromsaren vid Statens järnvägar Sigfrid Bern¬
hard Nilsson från Halmstad, född den 1 Augusti 1879, hvilken
genom Rådstufvurättens därstädes laga kraft vunna utslag den
25 September 1902 dömts att för två särskilda misshandelsbrott
hållas i fängelse under tillhopa två månader samt att för fylleri
böta tio kronor eller, vid brist på tillgång till böternas fulla gäl¬

dande, undergå fängelse i ytterligare fyra dagar.
| Därest Nilsson, hvilken uppgifves hafva afrest till Norra
- Amerika, skulle inom riket anträffas, bör han häktas och befor¬
dras till honom sålunda ådömdt straff; varande utslaget tillgäng¬

ligt å Landskansliet i Halmstad.

; p) Arbetaren Ernst Wilhelm Jepsson från Halmstad, född
den 2 Maj 1882, hvilken genom Rådstufvurättens i nämnda stad
den 6 November 1902 meddelade, laga kraft vunna utslag dömts
att för första resan stöld hållas till straffarbete under tre måna¬
der samt vara förlustig medborgerligt förtroende, intill: dess ett
år förflutit från det han efter utståndet straff frigifvits; skolan¬
de J epsson, hvilken uppgifvits hafva afrest till Amerika, därest
han inom riket anträffas, häktas och befordras till undergående
af berörda straff.

Utslaget förvaras å Landskansliet i Halmstad.

i q) Stenhuggaren Viktor Svensson Sjöqvist från Ronneby,
hvilken genom Faurås Häradsrätts utslag den 7 Februari 1903
dömts att för å sabbatstid föröfvad misshandel, hvaraf följt lin¬
drig sjukdom, undergå fängelse i tre månader.

Därest Sjöqvist anträffas, bör han häktas och befordras
till: undergående af berörda straff, för hvilket ändamål utslaget
förvaras & Landskansliet i Halmstad.

r) Stenhuggaren Sven Viktor Rudolf Pettersson Blomqvist
från Backaryds socken, hvilken genom Faurås Häradsrätts utslag
den, 7 Februari 1903 dömts att för & sabbatstid föröfvad miss¬