OCR Output

e 15

vunna utslag af den 9 Mars 1899 dömts att för uppsåtlig miss¬
handel med lifsfarligt vapen undergå straffarbete i två månader
samt att för fylleri böta fem kronor eller vid brist på tillgång
till böternas fulla gäldande hållas till straffarbete i ytterligare en
dag; skolande Svensson, därest han anträffas, häktas och befor¬
dras till undergående af berörda straff, för hvilket ändamål ut¬
slaget förvaras å Landskansliet i Halmstad.

k) "Arbetaren Johan Anton Johansson från Karshult i
Gällinge socken, hvilken genom Rådstufvurättens i Kungsbacka
laga kraft vunna utslag af den 13 Februari 1899 dömts att för
gröfre misshandel hållas i fängelse tre månader samt för fylleri
böta tio kronor eller vid brist på tillgång till böternas fulla gäl¬
dande hållas i fängelse under ytterligare fyra dagar; skolande
Johansson, om han anträffas, häktas och befordras till undergå¬
ende af ifrågavarande straff. |

Utslaget förvaras hos Kronofogden i Kungsbacka fögderi,
hvilkens adress är Kungsbacka.

1) Å okänd ort sig upnehållande Carl Carlsson från Marie¬
lund, förr i N:o 1 Mared, hvilken enligt Kungl. Maj:ts och Ri¬
kets Göta Hofrätts laga kraft vunna utslag af den 16 Juni 1899
dömts att för första resan snatteri hållas i fängelse under en
månad. |

Anträffas bemälde Carlsson, torde han häktas och befor¬
dras till undergående af berörda straff, för hvilket ändamål ut¬
slaget tillhandahålles å Landskansliet i Halmstad.

m) Tjänsteflickan Hilma Charlotta Karlsdotter från N:o 5
Askome i Askome socken, född den 23 Juni 1884, hvilken ge¬
nom Faurås Häradsrätts den 21 Juli 1900 meddelade, laga kraft
vunna utslag blifvit dömd att för försök till skada medels för¬
giftning undergå straffarbete i sex månader; skolande Karlsdot¬
ter vid anträffandet häktas och befordras till undergående af be¬
rörda straff, för hvilket ändamål utslaget förvaras å Landskan¬
sliet i Halmstad.

n) Från orten afvikne Stenhuggeriarbetaren Sven P. Nils¬
son från Lilla Tjärby af Laholms landsförsamling, hvilken enligt
Rådstufvurättens i Laholm laga kraft vunna utslag af den 25