OCR Output

14

f) Skorstensfejaren Edvard Ljunggren från Jakobs för¬
samling i Stockkolm, hvilken genom Rådstufvurättens i Halm¬
stad laga kraft vunna utslag af den 31 Januari 1898 dömts att
för våld å tjänstgörande polisman undergå fängelse i en månad
samt att böta för förargelseväckande beteende tio kronor och för
fylleri likaledes tio kronor eller, därest tillgång till böternas gäl¬
dande saknades, att undergå fängelse i ytterligare fem dagar.

- Därest Ljunggren anträffas, bör han häktas och befordras
till undergående af det honom ådömda straffet; varande utslaget
tillgängligt å Landskansliet i Halmstad.

g) Arbetaren Carl Fredrik Carlsson från Sjönevad i Ves- :
singe socken, hvilken genom Rådstufvurättens i Varberg laga kraft
vunna utslag af dep 24 Oktober 1898 dömts att för hemfrids¬
brott hållas i fängelse en månad; skolande Carlsson, därest han
anträffas, häktas och befordras till undergående af berörda straff,
för hvilket ändamål utslaget finnes att tillgå å Landskansliet i
Halmstad.

h) Arbetskarlen Carl Andersson från Varberg, hvilken ge-'
nom Rådstufvurättens i nämnda stad den 23 Januari 1899 med¬
delade, laga kraft vunna utslag blifvit dömd att för hemfrids¬
brott böta femtio kronor och att för missbandel hållas i fängel¬
se tre månader samt att, därest han saknade tillgång till gäldan¬
de af ofvannämnda böter, undergå fängelse i ytterligare 8 dagar;
skolande Andersson vid anträffandet häktas och befordras till
undergående af berörda straff, för hvilket ändamål utslaget för¬
varas å Landskansliet i Halmstad.

i) På okänd ort varande Adolf Svensson från N:o 2 Gunn¬
arp, hvilken enligt Kungl. Maj:ts och Rikets Göta Hofrätts laga
kraft vunna utslag af den 8 Mars 1899 dömts att för uppsåtlig
misshandel med lifsfarligt vapen å i tjänstgöring stadd poliskon¬
stapel undergå straffarbete i fyra månader; skolande Svensson,
därest han anträffas, häktas och befordras till undergående af
berörda straff, för hvilket ändamål utslaget förvaras å RAA
sliet i Halmstad.

j) Från orten afvikne Alfred Svensson från N:o 8 Mute,
hvilken enligt Kungl. Maj:ts och Rikets Göta Hofrätts laga kraft