OCR Output

10

ber 1885 i Stockholm samt uppgifves vara 1,66 meter lång, med
ljust hår, blå ögon och medelmåttig kroppsbyggnad samt vara
tatuerad å vänstra underarmen med ett hjärta, genomborradt af
en pil, å vänstra handens lillfinger med en ring samt å samma
hands yttersida med otydliga teckningar.

b) Från Kungl. flottans station i Stockholm olofligen af¬
vikne 1:a klass sjömannen vid 2:a eldarekompaniet N:o 46 Carl
Axel Richard Kjell, hvilken är född den 7 Februari 1881 i Stoc¬
holm samt uppgifves vara 1,72 meter lång, med mörkt hår och
blågrå ögon samt tatuerad å vänstra underarmen med tro, hopp
och kärlek, Carl XII:s staty och en jägare samt å högra under¬
. armen med en hafsnymf, tre vinklar, ett ankare, en krona och
två flaggor.

2:0) Linköping:

oa) Natten till den 4 i denna månad bortstals vid Såntorp
i Östra Ny socken från Rättaren Carl Helvin en nästan ny grå¬
grön kavajkostym. För stölden misstänkes drängen på stället
Fråns Johansson från Forssala, Ekebyborna socken, hvilken sam¬
ma natt olofligen afvikit ur sin tjänst. Bemälde Johansson, som
är 23 år gammal, var iklädd en ljusgrå kostym, blå mössa och
snörskor, omkring 1,78 meter lång, smärt till växten samt hade
små ljusa mustascher.
Såväl Johansson som den stulna kavajkostymen torde efter¬
spanas och vid anträffandet lagligen behandlas.

b) På begäran af Chefen för Kungl. Andra lifgrenadjär¬
regementet, från hvilken :ankommit följande skrifvelse:

Till Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Östergötlands län.

Sedan chefen för Vifolka kompani till mig anmält, att
grenadjären vid nämnda kompani N:o 17 Strand för omkring
fem veckor sedan afvikit från sitt rusthåll Gräfverum i V. Emne¬
by socken, får jag härmed äran anhålla, att nämnde grenadjär
måtte efterspanas och, därest han ertappas, häktas för att till
regemetet aflämnas. |