OCR Output

9

24:0) Gammelbyn N:o 16, Bryggstugubacken, om 22 qv.
st., som P. A. Renström den 26 September 1895 jemte annan
fastighet för 18,000 kronor köpt af sterbhusdelegarne efter Karl
Johan Skog;

29:0) Gammelbyn N:o 16, Bryggstugubacken, om 22 qv.-st.,
som J. Nyström den 4 April 1898 jemte annan fastighet för
11,500 kronor köpt af P. A. Renström;

26:0)—30:0) Burliden N:o 1, AG mtl, hvaraf Anders
Lindgrens barn Kristina Margareta, Karl, Emilia Charlotta, Oskar
och Maria Johanna bekommit en hvar !/.., mtl i arf efter sin
moder Hulda Charlotta Andersdotter;

31:0)—35:0) Burliden N:o 1, !/.,, mtl, hvaraf Anders Lind¬
gren bekommit !/,;, mtl och en hvar af hans barn Karl, Emilia
Charlotta, Oskar och Maria Johanna !/.,,, mtl i arf efter sin
dotter och syster Kristina Margareta Lindgren;

36:0)—39:0) Burliden N:o 1, sor mtl, hvaraf Anders
Lindgren bekommit ?/;,,, mtl och en hvar af hans barn Emilia
Charlotta, Oskar och Maria Johanna ?/,;,,. mtl i arf efter sin
son och broder Karl Lindgren; samt

40:0) Bodbyn N:o 3, ”/., mtl, jemte en derifrån afsöndrad
lägenhet, som Erik Anton Nygren och hans hustru den 20 Ok¬
tober 1901 för 3,500 kronor jemte födoråd köpt af mannens
fader Anders Nygren.

Tingshuset vid Burträsks kyrka den 6 Oktober 1903.
På Domare:embetets vägnar:

Malc. Bj örkman.> |

N:o 24. Allmänneligen efterlysas:
1:0) På begäran af Öfverståthållare-Ämbetet:

a) Från Kungl. flottans station i Stockholm olofligen af¬
vikne 3:e klass sjömannen vid 2:a ekonomikompaniet N:o 27
Eric Alfred Nopolion Pettersson, hvilken är född den 20 Decem¬

2