OCR Output

6

32:0) Böle N:o 3, ?/,, mtl, som Nils Brodin den 26 Maj
1903 för 5,600 kronor köpt af N. O. Lundqvist och dennes hu¬
stru Ulrika Lovisa Öhmark;

33:o) Fällan N:o 1, 7/,, mtl, som Erik Gustaf Huss och
hans barn i giftorätt och arf bekommit efter Amalia Huss;

34:0) Fällan N:o 1, 3/,, mtl litt. C, som Johan Henrik
Jonsson den 21 Mars 1903 för 2,000 kronor jemte födoråd köpt
af sterbhusdelegarne efter Amalia Huss;

35:o) Fällan N:o 1, !/.; mtl litt. E, som Johan Eriksson
den 21 Mars 1903 för 3,500 kronor köpt af sterbhusdelegarne
efter Amalia Huss; ;

36:0) Bodan N:o 6, !/, mtl, och Mångbyn N:o 3, '/ga mtl,
som Johanna Lovisa Öhmark, född Eriksson, och hennes barn
Maria Carolina och Anton i giftorätt och arf bekommit efter sin
man och fader Per Öhmark;

37:0) Bodan N:o 6, ?/;, mtl, och Mångbyn N:o 3, ”/;ag mtl,
som Anton Öhmark den 5 Oktober 1903 för 2,916 kronor 67
öre jemte födoråd köpt af sin moder Johanna Lovisa Öhmark,
sin syster Maria Karolina Öhmark och hennes man Johan Eriks¬
son; samt | i
38:0) Broänge N:o 1, 3/,, mtl, som Erik Wikdahl och hans
hustru Maria Carolina den 31 Oktober 1903 såsom gåfva bekom¬
mit af hustruns fader C. Wikdabl.

Tingshuset vid Nysätra kyrka den 3 November 1903.

På Domare-embetets vägnar:

Se

N:o 23. Jämlikt gällande föreskrift offentliggöres följande

»Förteckning

2 lagfarter, meddelade å första allmänna sammanträdet under lag¬
tima höstetinget med Burträsks tingslag år 1903: