OCR Output

2

bete i Sverige den 1 Juli 1898, förordnat hemmansägaren Elias
Jonsson i Harrsjöhöjden att inom Dorotea socken mottaga sådana

anmälningar, som i nämnda lagrum omförmäles, och däröfver
utfärda bevis.

N:o 19. Härstädes har anmälts, att stadsfullmäktige i
Umeå för innevarande år utsett f. fängelsedirektören, ridda¬
ren B. Oxehufwud till ordförande samt häradsskrifvaren och rid¬
daren O. Th. Bergström till vice ordförande i stadsfullmäktige,
äfvensom att regementspastorn John Melander utsetts till ordfö¬
rande i stadens fattigvårdsstyrelse under innevarande och näst¬
kommande år.

N:o 20. Till ordförande i Stensele sockens fattigvårds¬
styrelse har utsetts handlanden C. A. Cederberg, hvilket, jämlikt
gjord anmälan, meddelas.

NORR Författningsenligt offentliggöres följande
»Förteckring

öfver de af Rådstufvurätten i Umeå under sistlidne December
månad meddelade lagfarter:

1:0) å 1,061,4 qv.-meter af jordegan Mångmansgärdan un:
der N:o 112 och 113 och norra delen af Långmyran under N:o
122 eller del. af tomten N:o 6 i qvarteret Arken, som öfverban¬
I mästaren H. F. A. Ringqvist för 7,000 kronor köpt af H. At¬
3 dersson, enligt köpebref den 1 Nov. 1903.

; | 2: 0) å 180 qv.-meter af Storgärdan eller Holmmyran, som
arbetaren Oskar Hällgren för 40 kronor köpt af handlanden
H. P. Lundmark, enligt köpebref den 15 December 1903.

30); 1,190 "qv.-meter af tomten N:o 2 i qvarteret Vidar,
som Umeå baptistförsamlings byggnadsförening för 2,393 kr.
75 öre fått åt sig öfverlåten af byggmästaren P. Eriksson, enligt
köpebref den 15 Oktober 1903.