OCR Output

Konungens Befallninoshafvandes i Wästerbottens län
Kungörelser

år 1904.

Ser. AÅ. Landskansliet. | N:ris 16—24.

N:o 16. Enligt härstädes gjord anmälan hafva stadsfull¬
mäktige i Skellefteå för innevarande år till ordförande utsett
grosshandlanden Johan Markstedt och till vice ordförande pro¬
vinsialläkaren A. W. Bergengren.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 17. Vid pröfning af de besvär, dels B. 8. Kollberg i
Ersmark, dels J. Andersson i Fällforså med flere, dels ock An¬
ders Lindgren i Ersmark med flere hos Kungl. Maj:ts och Rikets
Kammar-Kollegium anfört öfver Konungens Befallningshafvan¬
des i länet utslag den 15 Maj 1902, i fråga om inrättande af allmän
flottled i vattendraget från och med sjön Mickelsträsket samt från och
med sjön Stora Skärträsket till Taflefjärden i Umeå socken, har
Kungl. Kollegium, enligt utslag den 10 November sistlidet år, icke
funnit skäl göra annan ändring i öfverklagade utslaget, än att det
af Konungens Befallningshafvande alternativt meddelade tillstånd
att 0,2 meter sänka dammkrönet i flottningsslussen vid Ersmarks
kvarndamm förklarats ogiltigt; hvilket härmed till vederbörandes
kännedom kungöres. ;

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 18. ' Till vederbörandes efterrättelse kungöres att
Landshöfdinge-Ambetet den 2 Februari 1900, med stöd af stad¬
gandet af 12 $ af lagen om de svenska lapparnas rätt till ren¬