OCR Output

(ETERN AE. SR SAGE 1) PE AVRESA LA TAP OM VAR, SR sö AN SEO ANG

FE
TSK
Xx

4

Polisbetjäningen i städerna skola dels för att vid förrätt¬
ningen tillhandagå samt för uppehållande af ordningen bland de
värnpliktige vara vid inskrifningsförrättningarne tillstädes, dels
ock före själfva inskrifningen de värnpliktige församlings- eller
rotevis ordna och därefter såväl vid läkarebesiktningen som själf¬
va inskrifningen dem uppropa.

; Magistraterna i städerna och kronolänsmännen i länet,
en hvar inom sitt distrikt, anmodas befordra denna kungörelse
till uppläsning i respektive kyrkor, äfvensom att om densamma
å därtill lämpliga ställen anbringö anslag, som särskildt utfärdas.

Umeå, i Landskansliet, den 20 Januari 1904.
På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. Carl Bergström.

ad
?

Umeå 1904, Aktiebolaget Umeå Tryckerier,