OCR Output

3

att sådan värnpliktig dock är berättigad att undergå in¬
skrifning vid inskrifningsförrättning för annat sjömanshus, i hvil¬
ket fall det åligger honom att utan kallelse själf anmäla sig hos
dess inskrifningsnämnd och därvid, förutom prästbetyg, aflämna
intyg från vederbörande sjömanshusombudsman rörande såväl sin
befattning inom sjömansyrket, som den tid han varit inmönstrad
till sjöfart;

att värnpliktig, som, enligt föregående Hope inställt sig
vid inskrifningsförrättning för annat sjömanshus, än det, han till¬
hör, men därvid försummat aflämna prästbetyg, äfvensom intyg
från sjömanshusombudsman, samt till följd däraf icke kunnat
emottagas, anses lika med den, som icke inställt sig till inskrif¬
ningsförrättning;

sen till inskrifning medföra sjöfartsbok;

att å sjömanshus inskrifven. värnpliktig, hvilken för in¬
ställelsen vid inskrifningsförrättning för den ort, där han är kyrko¬
bokförd, har att från hemvistet i kyrkobokföringsorten till för¬
rättningsstället tillryggalägga mer än fem nymil och förut icke
gjort sig skyldig till förfallolös utevaro från dylik förrättning,
vid hvilken han varit pliktig infinna sig, är berättigad att för
såväl fram- som återresan uppbära en godtgörelse af 50 öre för
hvarje öfverskjutande nymil, hvaremot ingen godtgörelse utgår
för inställelse till annan inskrifningsförrättning än för kyrkobok¬
föringsorten; samt

att värnpliktig, som med inskrifningsnämndens beslut icke
åtnöjes, äger att däröfver anföra besvär, hvilka, skriftligen för¬
fattade och ställda till vederbörande inskrifningsrevision samt åt¬
följda af den för klaganden utfärdade inskrifningsbok eller af
annan handling, som vid inskrifningen blifvit klaganden tillställd,
böra inom fjorton dagar efter beslutets meddelande till Konun¬
gens Befallningshafvande här i länet ingifvas eller, inom samma
tid, med posten insändas, i hvilket senare fall det dock åligger
klaganden att styrka, det han egenhändigt undertecknat besvärs¬
skriften, eller att densamma på hans begäran eller med hans
samtycke blifvit uppsatt. |