OCR Output

2

må inskrifvas värnpliktig, som, i den ordning Konungen före¬
skrifver, styrker, att han är till krigstjänst duglig, och som an¬

blifvandet visat laga förfall eller ock innehar anställning utom¬
lands eller därstädes uppehåller sig för idkande af studier eller
för utbildning i sitt yrke, äfvensom den, som vid tiden för in¬
skrifningsförrättningen är till sjöfart inmönstrad.

I öfrigt varder till kännedom och efterrättelse vid ifråga¬
varande förrättningar meddeladt:

att såsom laga förfall för uteblifvande från inskrifning an¬
ses om man är sjuk, om man är i Konungens eller rikets tjänst
uppbådad eller faren, eller om man sitter i häkte; vederbörande
dock obetaget att, då andra än nu sagda förfall förebäras, pröf¬
va, huruvida de -äro af den vikt, att de må gälla som laga för¬

att sjukdom skall, för att såsom laga förfall anses, styr¬
kas med behörig läkares intyg, hvilket den värnpliktige är skyl¬
dig själf anskaffa, eller, där läkarebetyg ej kan anskaffas, genom
intyg af statens ämbets- eller tjänsteman eller af präst i försam¬
lingen, eller af ordföranden i kommunalstämman, eller af ord¬
föranden eller ledamot i kommunalnämnden, eller af ledamot i
häradsnämnden,;

att värnpliktig, hvilken erhållit nådigt tillstånd att från

enahanda påföljd för uteblifvande, som för värnpliktig i allmän¬
het finnes stadgadt, att vid dylik inskrifningsförrättning iakttaga
inställelse;

att värnpliktig, som från inskrifningsförrättningen förfallo¬
löst uteblifver, skall, där han icke, oaktadt sin frånvaro, varder
inskrifven eller från värnpliktens fullgörande frikallad, böta för¬
sta året tio kronor, och hvarje år, han ånyo därmed beträdes, fyratio
kronor, hvarförutom han är underkastad äfventyr att blifva häng
tad på egen bekostnad;

att inskrifning af värnpliktig, som är inskrifven å Sjömans¬

hus, sker vid inskrifningsförrättning för det sjömanshus, hatt
tillhör;