OCR Output

Konungens Befalningstafvandes: L Wåsterbottens kän
Kungörelser

år 1904;

Ser. A. Landskansliet. N:0' 15.

Uppläses i länets kyrkor två på hvarandra följande söndagar
före inskrifningsförrättningarnes början.

N:o 15. Jämlikt föreskriften 1188 Värnpliktslagen den
14 Juni 1901 samt 14, 15, 16, 47 och 48 $$ i Kungl. Maj:ts
nådiga förordning angående inskrifning och redovisning af värn¬
pliktige samt deras tjänstgöring m. m. den 5 December 1901;
kommer inskrifning af de till Umeå och Skellefteå sjömanshus höran¬
de värnpliktige att under innevarande år förrättas klockan 10
f. m. å följande dagar och ställen, nämligen:

För Skellefteå sjömanshus:

Lördagen den 20 Februari å rådhuset i Skellefteå.

För Umeå sjömanshus:

Tisdagen den 23 Februari å sjömänshuset i Umeå.

Till dessa inskrifningsförrättningar kallas härigenom ej
mindre de till nämnda sjömanshus hörande värnpliktigé, som un:
der år 1904 fylla 21 år och ej förut undergått inskrifning, än
äfven de äldre värnpliktigé, hvilka vid föregående inskrifnings¬
förrättning bört vara tillstädes, men tuteblifvit, och icke, oaktadt
sin frånvaro, blifvit inskrifna ellér från värnpliktens föllgörande
frikallade, eller hvilka erhållit uppskof med inskrifning eller i
öfrigt äro inskrifningsskyldige; och åligger det de till inskrifning

sålunda kallade ätt personligen infinna sig å den för insktifnings¬
förrätthingärne bestämda tid, dock att utar personlig inställelse