OCR Output

12

nuari kl. 6,45 e. in. beredde sig tillfälle att afvika från anstalten.
Westin är 19 år gammal, omkring 170 cm. lång, har mörkt hår
samt är skägglös och vid godt hull. Han var vid rymnings¬
tillfället iklädd ljusblå kavaj af kläde, med rundskuren krage,
utan fickor, svart väst och svarta byxor, likaledes af kläde, bom¬
ullsskjorta och bomullskalsonger, märkta »Hospitalet i Hernö¬
sand>, yllestrumpor med långa skaft, märkta med blått »H>, samt
låga s. k. pjexor.

2:0) Örebro:

Skomakeriarbetaren Johan Gustaf Gottfrid Johansson

Öborg från Örebro, hvilken genom Örebro Rådstufvurätts utslag

«den 7 Augusti 1903 blifvit dömd att för misshandel undergå
två månaders fängelse.

3:0) Halmstad:

Järnvägsarbetaren Carl Valfrid Thorin från Gundali Släps
socken, hvilken genom Fjäre häradsrätts numera laga kraft vun¬
na utslag den 31 Oktober 1903 dömts att för hemfridsbrott böta
femtio kronor och att för våld å polisman i tjänsteutöfning un¬
dergå fängelse i tre månader; varande i utslaget föreskrifvet, att

Thorin, om tillgång till böternas gäldande saknas, skall i stället
undergå fängelse i ytterligare åtta dagar.
5 Därest Thorin anträffas, bör han häktas och befordras till
undergående af det honom ådömda straffet, för hvilket ändamål
utslaget förvaras å Landskansliet i Halmstad.

4:0) Karlskrona:

Kronovarfsarbetaren N:o 243 Oscar Larsson Flink, hvil¬
ken genom rådstufvurättens i Karlskrona utslag den 3 Juli 1903
— blifvit dömd att för våld å polisman, stadd i tjänsteutöfning,
— hållas till straffarbete i tre månader.
Utslaget förvaras å Landskansliet i Karlskrona.