OCR Output

11

85:0) !/320 mtl Kusmark N:o 18 i Skellefteå socken, som
Nils Antonius Lundholm enligt arfskifte den 16 December 1903
bekommit i arf efter sin aflidna moder Kristina Karolina Lund¬
holm; ;

86:0) !/s20o mtl Kusmark N:o 18 i Skellefteå socken, som
Selma Kristina Lundholm enligt arfskifte den 16 December 1903
bekommit i arf efter sin aflidna moder Kristina Karolina Lund¬
holm; |

87:0) lägenheten Halsögrundet N:o 1, i areal innehållande
tre tunnland, 10,8 kappland, afsöndrad från !/16 mtl Östanbäck
N:o 8 i Byske socken, samt å en från lika skattetal af samma
hemman afsöndrad lägenhet om fyrtiosex kappland, benämnd
Halsön, hvilka lägenheter Gustaf Erstad och Herman Anrep ge¬

af Halsögrunds Ångsågsaktiebolag;
88:0) en från Myckle N:ris 1—9 i Skellefteå socken af¬

stänger, som Anton Bryggman, Anton Lindgren och Johan Öst¬
lund enligt köpebref den 29 December 1896 för tretusentvåhun¬
dra kronor köpt af Anton Lindqvist med flere delägare i nämn¬
da hemman; ; |

89:0) ?/128 mtl Gärdsmark N:o 3 i Skellefteå socken, som,
jämte från N. O. Norsten inköpt förut lagfaren del i samma
hemman, Johan Emil Wallmark enligt köpebref den 7 Mars 1903
för fyratusenfyrahundratjugufem kronor 4 öre köpt af Nils Olof
Norstens och hans aflidna hustrus barn.

Skellefteå den 23 December 1903. :
Af Domare-äm betet:

Axel Hedborg.»

N:o 14. Allmänneligen efterlysas:
På begäran af Konungens Befallningshafvande i:

1;o) Hernösand:

Å Hernösands hospital vårdade kriminalpatienten Per
Alfred Westin från Borgsjö socken, som den 6. innevarande Ja¬

- Eg NA