OCR Output

9

67:0) '/& mtl Granfors N:o 1 i Skellefteå socken, som han¬
delsbolaget under firma Sidenmark & Comp. genom köpebref den
19 December 1903 för femtusen kronor köpt af Anders Vester¬
lund och Nils Vesterlund;

68:0) !/s8 mt Degerbyn N:o 6 i Skellefteå socken, som Jo¬
nas Karlsson och Johannes Johansson till hälften hvardera ge¬
nom köpebref den 3 December 1903 för fjortontusen kronor köpt
af P. A. Renström;

69:0) den från ?/2as mtl Bergsbyn N:o 5 i Skellefteå soc¬
ken afsöndrade lägenheten Rosenborg N:o 1, som Oskar Rosen¬
dahl genom köpebref den 21 December 1903 för trehundrafem¬
tio kronor köpt af J. A. Larsson;

70:0) Ye mtl Storkåge N:o 4 i Skellefteå socken, som
Johannes Forslund genom köpebref den 26 Maj 1902 för sex¬
hundra kronor köpt af Anders Lind;

'7T1:0o) ?/128 mtl Segerlund N:o 1 i Byske socken, som Flo¬
rentin Löfbom och hans hustru Sara Löfbom enligt arfskifte den
21 December 1903 ärft efter sin son Gustaf Löfbom;

72:0) ?/ese mtl Bergsbyn N:o 4 i Skellefteå socken, som
Per Oskar Karlsson genom köpebref den 12 December 1903 för
ettusenfemhundra kronor köpt af Klara Johanna Björklund och
hennes man C. R. Björklund;

73:0) den från 5/64 mtl Yttre Ursviken N:o 3 i Skellefteå
socken afsöndrade lägenheten Lindborg N:o 1, i areal innehållan¬
de 0,66 hektar, som Anna Lindberg genom köpebref den 19
Oktober 1903 för ettusen kronor och årlig afgäld köpt af P. A.
Olsson;

'74:0) lägenheten Sydhem N:o 2, afsöndrad från den under
?/s2 mtl Yttre Ursviken N:o 4 i Skellefteå socken lydande lägen¬
heten Sydhem N:o 1 och i areal innehållande nio ar, hvilken
lägenhet, Sydhem N:o 2, Frans Hedlund genom köpebref den 1
Maj 1903 för femtio kronor och årlig afgäld köpt af sin fader
G. A. Hedlund; :

-—-75:0) !7/sg84 mtl Klutmark N:o 9 i Skellefteå socken, som
Lars Anton Eriksson genom köpebref den 23 November 1903
för tvåtusen kronor köpt af Anders Olofsson Lundmark;