OCR Output

6

updlol 4806) Bus mtivOstvik NI JairByskd socken, (som Frans
Aubust Fabrieb/Gåbrielsson enligt ssakubref den 9 April 1490 1 för
fjortonhuhdra” krono köpt: från Tycho Hed ist och Gustaf Hua

r

dar ÄR0) "us, mfl Ostvik N:o'9'1 Byske socken, söm Prag
August "Gabriel IGrabrielsson enligt å köpebref 'den'9 April 190
tecknad öfverlåtelse . ue 15, November 1902 för” Sjuhtihdra
KYOHOR” ROR UL ONA LERa SR RR re a
FANTA AV AL mtl Ki Pack Ni020? Byske Sorkon. 5 SVALA MÖOA
| TUBU TE Kinnbäck, N:o 2 1 Byske socken, som Albert
Johansson enligt köpebref den 23 November År |
tjugnfem, kronor, köpt. från konkursboet.i urarfva

5 8
Be re

för tretusen;
ursen efter

|

$ Oo
å å "är H

5 3
mi; kr KON
aflidna Josefina Hortlund; ; |

IINSVOZL IG bordogör. falga, demmeertot tajt asdol
46:0) (den, från fUlriksberg, N:o, 1, Jörns, socken, afspudra

de lägenheten Karlstorp N:o. 1,.:Soma ]r Im skar; V.estin:.enligt

ve 7 LÅ

salubref den 23.-Oktober 11902 för etthundra, ORON KÖRket Salo¬
mon Sundqvist, Per Erik Nilssen; Maria Margreta, Y:estin, Johan
Berglund, Oskar Berglund noch. Ki. , Qlofsson;, lardsqöxd Toilnre

47:0) 5/e4 mtl Ragvaldsträsk N:o-6 i Skellefteå socken, som
Johan Lindfors enligt köpebref iden v2 Noyember;: 19030 för sex¬
tusenfemtio kronor rköpt från Selma lida Stenman .Bfik-A:rthvit
Stenman, Elin Margreta :Sterman, (Ester Maria, Stenman; Nils
Emil Stenman och Elis Harald StenmaaysarbaA asdob 18 Iqöd

48:0) 3/64 mtl /Byske'/sN:o di Byskösockéh, sot enkan
Eva Forsberg på grund ab testametitel den 125 Oktober 1901:b4:
kommit efter sin man Aug Forsberg; mosetsikut) orimaokfl 16ja

49:0) 3/1004 mtl Hedönsbyn!Ns 161688 530 mtr Heden
byn N:o 6, allt i Skelleftéå socker! som Atnnd bevisa Holmqvist
enligt köpebref den 20 November 1908! för! Igöxhundra” ktönor
köpt från Carl Albert Flölnvgvist Maåtida fiovisa” Holmdvist
Gustaf Holmqvist, Hilda Viktoria Hölmävist'Bbaw Wirhelmins
Holmqvist, Anna Fredrika Höltqvist ock NA Ohatlétta Fek
qvist; att Jordaqöx Forlas trögensob 05 S

..190:0). såg rg "Johan ört! seu ock MANA

Job, ÖSMO 1841753396. tntl Bunkan& NG 5 Ske pfteå soc;
RÖR dattt dk (OSV a nit Hemin, SG

96, mtl
öres VN At Sanfiia Hem