OCR Output

AR: för AS |

i Lå ' I 4 i i ; TLA :
AN FEL i V ( f å f Avg i ra Dr (v ST ETIT EL EG SÅ FIELDS ADS til rk
ÅA il OM ILLRIO9g Al OUR

Få IH

ig: ö Mil hl Gummårk No 21 Skel otteå socken, som
| åsbän Daniel Lundberg enligt arfskifte den 26 September 1903
bekommit iCärf efter sit. aflidnar moder? »A0Na Helena 2 Nilsdotter;

60) Nor "mtl, Örämmärk' N:oc 27 Skelleftéa socken, som
Nils August Lundberg emligt. arfskifte den 26 September 1903
bekommit i arf efter sin äflidnå moder Anna Helena Nilsdotter;

I js |A024 mtl Gummark, N:o ,2 i Skellefteå Rocka som
J. X ikstroms hustru Anna Teresia Wikström enligt arfskifte
den 26 September 1903 bekommit i arf efter sin aflidna moder
Anna Helena Nilsdotter; ed ÖN

fr Oras rå

8:0) 5/1024 mtl Gummark N:o 2 Skellefteå ock. som
Olof Alfred Lundberg enligt: arfskifte,. den 26 Septeniber 1903 be¬
kommit) 1 arficefter, sin aflidna moder! Anna/Helena Nilsdottér;::
:19:0) 5 /1024 ; mtl Gummark! Nio 2 Skellefteå: sodken,;' som
åran Helena Lundberg enligt arfskifte den 26, September 1903
bekommit.i arf;efter sin; aflidna; moder, Anna. Helena, Nilsdotter,
10:0) ?/1004 mtl Giummark I N:o: 2 i Skellefteå: socken, soi
Nina. Amalia Lundberg, enligt jarfskifte. den 261 September 1903
bekommit 1 art efter sin aflidna moder, Anna. Helena, SEAN
;11:0),;:8/ro84/ mtl. Gummärk N:o:21i Skellefteå socken, som
Axel Leander Lundberg enligt arfskifte den. 26; September, 1903
bokat Å arb efter sin aflidna: moder: Anna: BelenavNilsdotten;
' 12:0) A/todw mtl Gimmark!N:052 i Skellefteå socken, som
Elin Johanha» Lundberg enligt arfskifte den 26 Séptériber 1903
bekommit!'i ärfi efter -sinaflidna moder Anna! Helena Nilsdotter;
13:0) !/e« mtl Nyholm N:o 1 i Skellefteå socken, som” Ki¬
ders Holmberg! enligt: köpebreb: den '10/ September' 1908: Tör SeX¬
WandrafénitiO kronor» köpt safrJonas' Holmberg; tl 130 frocerob
u105T) 21440): "nosa! I Amél RlutmarkN:o:2-v/ Skellefteå docktåls söm
Johan Johansson” /Lundd vist: enligt; köpebréf 'den'6': Maj' 1902: för
tvåtusénetthundrafeimtid kronor och förgångsbeting' id af si
fader Johan Lundqvist; JAP sarvod
or 1c15;0) dem från-/s4 mtt Östanbäck Nio:10-i Pyk socken
| slsöndrade lägenheten -Liltviken N:o!.2, i aréal innehållaride i;«9ås
hektar, som. Carl ;Wikströna; och! Hans:,ihustiu enligt! i köpebnef