OCR Output

Konungens Befallnmgshafvandes i Wästerbottens län
Kungörelser

RÅ år 1904.

Ser. Å. | Landskanslat N:ris 13, 14.

N:o 13. Till kännedom intages följande:

»Under tredje allmänna sammanträdet och slutsamman¬
trädet af innevarande års lagtima Höstting med Skellefteå tings¬
lag har Häradsrätten meddelat lagfart å följande fång, nämligen:

1:0) å ?/1664 mtl Storkåge N:o 8 i Skellefteå socken, som

2:0) dels för Klara Fredrika Ahnqvist å !5/19o06 mtl Svartå
N:o I i Byske socken, som hon enligt arfskifte den 2 Mars 1903
bekommit i giftorätt efter sin aflidne man Wilhelm Ahnqvist,
dels ock för hvar och en af Nils Georg Ahnqvist, Manne Johan¬
nes Ahnqvist, Karl Wilhelm Ahnqvist, Dagmar Selina Ahnqvist,
Sven Emanuel Ahnqvist och Myriam Lovisa Ahnqvist å "5/21516
mtl Svartå N:o 1 i sarama socken, som de enligt berörda arf¬
skifte bekommit i arf efter bemälde deras fader Wilhelm Ahn¬
q vist; ;

3:0) !5/1o04 mtl Svartå N:o 1 i Byske socken, som Jonas
Jonsson och hans hustru genom köpebref den 19 Oktober 1903
för ettusenfemhundra kronor köpt af Klara Ahnqvist, Nils Georg
Ahnqvist, Manne Johannes Ahnqvist, Karl Wilhelm Ahnqvist,
Dagmar Selina Ahnqvist, Sven Emanuel Ahnqvist och Myriam
Lovisa Ahnqvist; |

4:0) ?/1288 mtl Gummark N:o 2 i Skellefteå socken, som
Johan Lundberg enligt arfskifte den 26 September 1903 bekom¬
mit i giftorätt efter sin aflidna hustru Anna Helena Nilsdotter;