OCR Output

4

tima Riksdag, förordnat Rådmannen Erik Carl Gustaf Ährling
att under omförmälda tid förestå borgrmästarebeställningen i nämn¬
da stad.

Umeå, i Landskansliet, den 18 Januari 1904.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. Carl Bergström.

Umeå 1904. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.