OCR Output

Hvilket Eder till kännedom samt för Våre Befallningshafvandes
förständigande härigenom meddelas.

Stockholms slott den 13 November 1903.
OSCAR.

Theodor Odelberg.

Till Domänstyrelsen angående ändrade bestämmelser i fråga
om vissa kungörelsers uppläsande i kyrka.

Vidimeras ex officio:

S. I. Åbergsson.»>

SNR RESER DR NTE Re TRA EE IN EE SSE ROS AR er
N:o 11. Kungl. Maj:ts och Rikets Kommerskollegium
har den 2 dennes utfärdat resolutioner, innefattande tillstånd för
Agenten Carl Alfred Lundberg, Grosshandlaren Samuel Larsson,
Handlanden Johan Oscar Reis och Handlanden Carl Johan Eden¬
holm, samtliga i Göteborg, Ingeniören Carl Elias Larsson Ortau
och Grosshandlaren Elias Fredsén Larsson, båda i Stockholm,
Agenten Axel Albert Persson Leander i Malmö och Handlanden
Carl Wilhelm Hellström i Örgryte församling inom Göteborgs
och Bohus län, att i Sverige såsom utvandrareagenter under år
1904 ombesörja utvandrares befordran till hamn i främmande
- världsdel och vidare in i landet äfvensom att utöfva ifrågavaran¬
de verksamhet inom hela riket och således jämväl inom detta
län.

N:o 12. Kungl. Maj:ts och Rikets Svea Hof-Rätt har,
med bifall till af Borgmästaren i Umeå Albin Ahlstrand gjord an¬
sökning om tjänstledighet från och med den 13 innevarande
Januari till och med tredje dagen efter afslutandet af årets lag¬