OCR Output

2

skränkning eller förändring af gällande föreskrifter om uppläsan¬
de af världsliga kungörelser i kyrka, hafven I uti underdånig
skrifvelse den 16 sistlidne Juni — med erinran att de Eder
ämbetsverksamhet berörande bestämmelser om kungörelsers upp¬
läsande i kyrka återfunnes dels i 5:te punkten af nådiga brefvet
till Eder angående reglementariska bestämmelser för förvaltnin¬
gen af kronans jordbruksdomäner den 2 December 1892, dels
i 8e, 10:e, 13:e, 14:e och 15:e punkterna af nådiga brefvet till
Eder angående bestämmelser att tjäna till efterrättelse i fråga om
lägenheters upplåtande från kronans jordbruksdomäner den 25
September 1896, dels ock i 8 59 af nådiga förordningen angåen¬
de hushållningen med de allmänna skogarna i riket den 26 Ja¬
nuari 1894 — hemställt, att de af OSS i förenämnda nådiga
bref och förordning meddelade stadganden om kungörelsers upp¬
läsande i kyrkorna måtte upphäfvas och i deras ställe stadgas,
att kungörelser af ifrågavarande slag, som af Våre Befallnings¬
hafvande utfärdades, skulle förses med en kort rubrik, innefat¬
tande hvilket ärende kungörelsen berörde, samt att denna rubrik
skulle i kyrkan af predikanten uppläsas med tillkännagifvande,
att kungörelsen funnes för den, som däraf önskade taga närma¬
re del, att tillgå å pastorsexpeditionen eller annat lämpligt ställe,
som pastor ägde bestämma.

Då VI nu låtit detta ärende OSS föredragas, hafve VTI,
som ansett någon förändring uti ifrågavarande afseende af $ 59
af förberörda nådiga förordning den 26 Januari 1894 icke er¬
fordras, funnit godt att, med ändring af hvad i ofvannämnda
nådiga bref af den 2 December 1892 och den 25 September 1896
finnes stadgadt om uppläsande i kyrka af i samma nådiga bref
omförmälda, af Våre vederbörande Befallningshafvande utfärda¬
de kungörelser, föreskrifva, att sådan kungörelse skall af Vår
Befallningshafvande förses med en kungörelsens innehåll i kort¬
het angifvande rubrik samt att endast denna rubrik skall i kyr¬
ka uppläsas med tillkännagifvande därvid, att kungörelsen finnes
på visst af vederbörande prästman bestämdt ställe tillgänglig för
den, som önskar af densamma <:taga «närmare <del.