OCR Output

Konungens Befallninoshatvandes 1 Wästerhottens län
Kungörelser

år 1904.

Ser. ÅA. — Landskansliet. N:ris 8—12.

Uppläsges i kyrkorna inom länets mellersta domsaga.

N:o 8. Till kännedom kungöres, att domhafvanden i lä¬
nets mellersta domsaga förordnat länsmannen i Burträsks distrikt
att till Burträsks tingslags häradsrätt och länsmännen i Löfångers,
i Nysätra och i Bygdeå distrikt att till Nysätra tingslags härads¬
rätt i domhafvandens ställe utfärda stämningar.

Uppläses i kyrkorna inom länets södra domsaga.

N:o 9. Domhafvanden i Waästerbottens läns södra dom¬
saga har förordnat hofrätts e. o. Notarierna A. E. Bastman och
Gustaf Masreliez äfvensom samtliga länsmännen inom domsagan
att å domhafvandens vägnar utfärda stämningar till häradsrätter¬
na inom domsagan.

N:o 10. Till vederbörandes kännedom offentliggöres föl¬
jande från Kungl. Domänstyrelsen hit öfversända nådiga bref.

» Afskrift.
OSCAR 6t05 255 Se fe EE mm CE (ER

Vår ynnest ete. Sedan I erhållit nådig befallning att af¬
gifva underdånigt utlåtande i anledning af väckt fråga om in¬