OCR Output

6

besörja att lämpliga lokaler, i allmänhet tre större rum, när så¬
dant erfordras, hållas vid förrättningarne tillgängliga, behörigen
uppvärmda, dels ock kraftigt beifra de oordningar, som tilläfven¬
: tyrs begås af de värnpliktiga vid inskrifningsförrättningarne samt
under marschen dit och därifrån.

Magistraterna i städerna och kronolänsmännen i länet, en¬
hvar inom sitt distrikt, anmodas befordra denna kungörelse Will
uppläsning i respektive kyrkor, äfvensom att om densamma å
därtill lämpliga ställen anbringa anslag, som särskildt utfärdas.

Umeå, i Landskansliet, den 8 Januari 1904.

Jesper Crusebjörn.
Arv. Almqvist. .

Umeå 1904. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.