OCR Output

¬

J

att uppskof med den-i $ 27 Värnpliktslagen omförmälda
första tjänstgöring kan till det år, under hvilket värnpliktig fyl¬
ler 24 år, medgifvas:

a) värnpliktig, som själf förvaltar och brukar honom till¬
hörig fast ägendom eller själf drifver honom tillhörig handels-,
fabriks- eller annan industriel rörelse och af en eller annan anledning.
icke varit i tillfälle att på lämpligt sätt ordna om fastighetens
eller rörelsens skötande under den tid, han för sin militära tjänst¬
göring skulle blifva frånvarande, samt

b) värnpliktig, som visar annat giltigt skäl för uppskofs
beviljande, såsom att tjänstgörings fullgörande skulle medföra
afsevärdt afbräck i fortskriden lärokurs. eller eljest bereda ho¬
nom eller af hans arbete beroende nära anhöriga väsentliga svå¬
righeter eller olägenheter; SA

att ansökan om frikallelse från värnpliktens fullgörande,

Pr RT SOVA ba 0 AD ME ER LER Ng LPA AS VAS NG I i NDS PR ör art: FAT Vr 0 MN I rr mt LS GUDS AR a rer SN so RN STEN ee

göring, om förnyadt uppskof med repetitionsöfning eller om än¬
dring i redan bestämdt värnpliktsförhållande, äfvensom anmälan
till inskrifning före värnpliktsålderns inträde, må hos inskrifnings¬
nämnden vid förrättningstillfället göras muntligen eller skriftligen;
och må skriftlig ansökan eller anmälan jämväl kunna före för¬
rättningen aflämnas till rullföringsområdesbefälhafvaren; samt
att värnpliktig, som med inskrifningsnämndens beslut icke
åtnöjes, äger att däröfver anföra besvär, hvilka, skriftligen för¬
fattade och stälda till vederbörande inskrifningsrevision samt åt¬
följda af den för klaganden utfärdade inskrifningsbok eller af
annan handling, som vid inskrifningen blifvit klaganden tillställd,
böra inom fjorton dagar efter beslutets meddelande till Konun¬
gens Befallningshafvande här i länet ingifvas eller, inom samma
tid, med posten insändas, i hvilket senare fall det dock åligger '
klaganden att styrka, det han egenhändigt undertecknat besvärs¬
skriften, eller att densamma på hans begäran eller med hans
samtycke blifvit uppsatt. . ;
Vederbörande krono- och polisbetjänte hafva att dels vid
inskrifningsförrättningarne iakttaga föreskrifterna i 18, 19 och
24 $$ uti inskrifningsförordningen, i hvad dem rörer, dels om¬