OCR Output

4

att värnpliktig, som utan anmäldt laga förfall uteblifver
från inskrifningsförrättning, skall, där han icke, oaktadt sin från¬
varo, blifvit inskrifven eller från värnpliktens fullgörande frikal¬
lad, vara underkastad äfventyr, att varda till inskrifnings under¬
gående hämtad på egen bekostnad;

att denna kallelse till inskrifning icke gäller dem, som äro
inskrifna å sjömanshus, hvilka inkallas genom särskild kungörelse,
ej heller dem, som innehafva fast anställning vid krigsmakten;
; att frihet från personlig inställelse äger rum för dem, som
tillhöra den nomadiserande lappbefolkningen; EE

att värnpliktig äger för sin inställelse till förrättningen
uppbära den ersättning, som enligt därom särskildt utfärdade
bestämmelser i vissa fall kan honom bestås.

Därjämte har Konungens Befallningshafvande ansett sig
böra till vederbörandes kännedom kungöra följande:

. att yngling är berättigad att före det år värnplikten in- :
träder anmäla sig till inskrifning och därvid uppgifva det trupp¬
slag vid hären eller den tjänst vid flottan, hvari han önskar in¬
skrifvas, under villkor likväl, att han är till krigstjänst duglig
och i öfrigt lämplig till den tjänstgöring, hvartill han anmäler
sig, äfvensom att han företer prästbetyg och visar sig hafva er¬
hållit laga målsmans äfvensom, därest han är i annans tjänst,
dennes tillstånd därtill;

a att uppskof med inskrifning till nästföljande års inskrif¬
ningsförrättning kan medgifvas värnpliktig, som af en eller an¬
nan möjligen öfvergående anledning, såsom tillfällig sjukdom,
försenad kroppsutveckling eller dylikt, vid inskrifningsförrättnin¬
gen befinnes till tjänstgöring oförmögen eller olämplig;

| att sådant uppskof ock kan medgifvas ende arbetsföre
sonen, sonsonen eller dottersonen till orkeslös eller vanför fader,
farfader, morfader eller till änka eller ogift kvinna, ende arbets;
före fostersonen till orkeslös eller vanför fosterfader eller till
fostermoder, äfvensom ende arbetsföre brodern till ett eller flere
minderåriga eller vanföra faderlösa syskon, dock endast såvida
sagde föräldrar, far- eller morföräldrar eller fosterföräldrar eller
syskon äro af hans arbete för sitt uppehälle väsentligen beroende;