OCR Output

3
Ö&

erhållit uppskof med inskrifning eller i öfrigt äro inskrifnings¬
skyldige; och åligger det de till inskrifning sålunda kallade att
personligen infinna sig senast å den för hvarje inskrifningsför¬
rättning bestämda tid, dock att utan personlig inställelse må in¬

styrker, att han är till krigstjänst duglig, och som antingen fin¬
nes enligt 8 43 mom. 1 Värnpliktslagen hafva för uteblifvandet
visat laga förfall eller ock innehar anställning utomlands eller
därstädes uppehåller sig för idkande af studier eller för utbild¬
ning i sitt yrke.

I öfrigt varder till efterrättelse kungjordt:

att såsom laga förfall för uteblifvande. från inskrifning
anses, om man är sjuk, om man är1i Konungens och rikets tjänst
uppbådad eller faren, eller om man sitter i häkte; vederbörande
dock obetaget att, då andra än nu sagda förfall förebäras, pröfva,

med behörig läkares intyg, hvilket den värnpliktige är skyldig
själf anskaffa, eller, där läkarebetyg ej kan anskaffas, genom in¬
tyg af statens ämbets- eller tjänsteman, eller af präst i försam¬
lingen eller af ordföranden i kommunalstämman, eller af ordfö¬
randen eller ledamot i kommunalnämnden, eller af ledamot i
häradsnämnden;,; |

att värnpliktig, hvilken erhållit nådigt tillstånd att från
riket afflytta, men fortfarande vistas inom landet, åligger vid ena¬
handa påföljd för uteblifvande, som för värnpliktig i allmänhet
finnes stadgadt, att vid dylik inskrifningsförrättning iakttaga in¬
ställelse; .

att värnpliktig, som från sin inskrifningsförrättning förfallo¬
löst uteblifver, skall, där han icke, oaktadt sin frånvaro, varder
inskrifven eller från värnplikten frikallad, böta första året tio
kronor och hvarje år han ånyo därmed beträdes fyratio kronor;

att värnpliktig, som på grund af 15 8 Värnpliktslagen
inställer sig vid inskrifningsförrättning för annan ort, än där han
är kyrkobokförd, men därvid försummar aflämna prästbetyg, an¬
ses lika med den, som icke inställt sig till inskrifningsförrättning;