OCR Output

D

fängelse i en månad, :samt att för fylleri böta tio kronor, hvilka
böter, därest Berntsson saknade tillgång till deras fulla gäldande,
skulle öfvergå "till fängelse i fyra dagar och Berntsson förty i

Berntsson, som är född den 8 Januari 1882, bör efter¬
spanas samt, därest han anträffas, häktas och befordras till un¬
dergående af det honom ådömda straffet.

Utslaget finnes tillgängligt å Landskansliet i Hernösand.

d5:o) Malmö:

Patienten N:o 376 Lars Olsson, f£. d. plåtslagare från Sun¬
ne i Värmlands län, hvilken den 9 i denna månad afvikit från
Lunds hospital och asyl.

Olsson, som är född den 4 Augusti 1836 och som år 1882

asylen.

Han är liten till växten, hullet öfver medelmåttan, har
blå ögon, rödlätt ansiktsfärg, rikligt hår, mörkt, något gråsprängdt;
små korta mustascher, gråsprängda. Gången är något trippande.

Han var vid afvikandet iförd egna kläder samt svart skinn¬
mössa. |

6:0) Gäfle:

a) Bondesonen Erik Arvid Persson Candtzehler från Tran¬
berg i Alfta socken, hvilken genom Södra Helsinglands Vestra
tingslags Häradsrätts utslag den 6 November 1903 dömts att för
misshandel hållas till straffarbete i tre månader och att för falskt
åtal hållas i fängelse fyra månader.

Candtzehler, som är född den 31 Augusti 1879, uppgtlves
hafva afflyttat till Norra Amerika.

Utslaget förvaras å Landskansliet i Gäfle.

b) Seth Emanuel Friberg från Ofvansjö socken, hvilken,
född den 26 November 1844 i Folkärna församling af Koppar¬
bergs län, genom Gestriklands Vestra tingslags Häradsrätts ut¬