OCR Output

4

b) Natten till den 11 sistlidne December föröfvades inbrott
å tvänne ställen inom Järnskogs socken, dels omkring kl. 11 ce.
m. hos Nils Andersson i Korsbyn, därvid tillgripits en vinter¬
mössa af svart skinn med mörkt silkesfoder och försedd med
uppslag, som framtill nedviket bildade skärm, och dels omkring
kl. 5 f. m. å Skönneruds apotek, där dock intet åtkommits, men
har nyckeln till dörren för apotekets laboratorium medtagits.

Föröfvaren af inbrottet i Korsbyn, hvilken blifvit sedd,
beskrifves såsom varande af medellängd, mörkaktig, med mörka
kläder, men okänd; och är den möjligheten icke utesluten att
bägge dessa inbrott föröfvats af en och samma person.

Tjufven torde efterspanas och, om han anträffas, förhöras,
samt jämte det stulna lagligen behandlas.

..3:0) Falun:

Den 30 sistlidne November blef sågverksarbetaren J. A.
Björkman vid Dalasågen, Vansbro, frånstulen ett fickur med sgilf¬
verboetter och silfverkapsel, spiralbregue, 15 rubis, uppdrag i
bygeln, boettens baksida märkt J. A. B. n, värdt 30 kronor.

För stölden misstänkes en okänd mansperson, omkring 20
år gammal, liten men stadigt växt, iklädd gråaktiga kläder, snör¬
skor och svart mjuk hatt. Han innehade en klockkedja, till¬
verkad af fin koppartråd, samt en knif med slida, lös i fickan.
Personen ifråga, som dagen förut med bantåg ankommit från
Persberg till Vansbro, begaf sig dagen efter stölden gående på
väg till Nås socken. Därest tjufven anträffas, torde han häktas
och införpassas till länsfängelset i Falun för ransakning inför
Nås tingslags Häradsrätt samt meddelande om häktningen sgän¬
das Polisuppsyningsman QC. Ericsson, Vansbro.

4:o) Hernösand: ¬

Arbetaren Carl Fritiof Berntsson (Pettersson) från Mast¬
huggets församling i Göteborg, som genom Rådstufvurättens i
Sundsvall den 10 Juni sistlidet år meddelade, numera laga kraft¬
vunna utslag blifvit dömd att för våld mot polisman hållas i

2