OCR Output

3
Vederbörande kronolänsman har att härom å lämpliga

ställen uppsätta anslag.
ö |

Uppläses i kyrkorna inom länets kustsocknar samt i Umeå stads kyrka.

N:o 5. Jämlikt från Kungl. Finansdepartementet ankom¬
met meddelande skola, enligt Kungl. Maj:ts beslut den 31 näst¬
lidne December, de intill utgången af år 1903 gällande taxor å
grundpenningar vid lastageplatser och hamnafgifter inom Wäster¬
bottens län lända till efterrättelse tills vidare under år 1904 in¬
till dess sökt fastställelse å förnyade taxor meddelats, eller an¬
norlunda förordnats.

1:sta punkten uppläses i länets kyrkor.

N:o 6. Allmänneligen efterlysas:
1:0) Arbetaren Karl Otto Lindström från Gefle, hvilken,

att för första resan snatteri undergå två månaders fängelse.
Lindström skall efterspanas och, därest han anträffas, häk¬

tas samt befordras till undergående af det honom ådömda straffet
Utslaget förvaras å Landskansliet i Umeå.

| Öfverståthållare-Ämbetet och Konungens Befallningshaf¬
vande i rikets öfriga län behagade utfärda enahanda kungörelse.

På begäran af Konungens Befallningshafvande i:

2:0) Karlstad:

a) Drängen Johan Johansson Öster från Åstorp i Alsters
socken, cirka 48 år gammal, medelstor, groft bygd, med rödt här
och rödbrusigt ansigte, hvilken den 1 sistlidne December afvikit
ur sin tjänst hos hemmansägaren Aug. Hansson därstädes, torde
efterspanas och, om han anträffas, häktas och införpassas till
länsfängelset i Karlstad för undergående af ransakning inför Ölme,
Wisnums och Wäse tingslags häradsrätt för inom Alsters socken
begångna brott mot 18 kap. 10 $ strafflagen,