OCR Output

2 :

1:0) å 24 ar 60 qv.-meter af Qvarngärdan och 1 ar 20 qv.¬
meter af Djupgärdan under N:ris 17 och 18 å stadens vretkarta,
som Arbetaren J. Sundström för 1,600 kronor tillhandlat sig af
P. Jonsson, enligt köpebref den 19 Augusti 1903.

2:0) å 2,128,75 qv.-meter af Öhmansgärdan under N:o 177
å stadens vretkarta, som Aktiebolaget Umeå Snickeriverkstad för
1,600 kronor tillhandlat sig af Aktiebolaget Jakobson & Eriks¬
son, enligt köpebref den 26 September 1903.

3:0) å 11,215 qv.-fot eller 988,62 qv.-meter af tomten N:o
2 i qvarteret Brogård, som Jägmästaren H. Berggren för 16,000
kronor tillhandlat sig af R. Sandberg, enligt köpebref den 1
Juli 1903.

4:0) å 798 qv.-meter af jordegan Mångmansgärdan under
N:ris 110 och 111 å stadens vretkarta, som J. A. Åström för
5,800 kronor tillhandlat sig af Örnsköldsviks Ångbryggeri Aktie¬
bolag enligt köpebref den 13 November 1903.

9:0o) 11,18,01 ar af Väderqvarngärdan under N:ris 150, 151,

Svedberg erhållit i arf efter sin aflidne fader, Stadsfiskalen C. G.
Svedberg, enligt bouppteckningsinstrument den 25 Maj 1899.

6:0) 11,18,01 ar af Vädergqvarngärdan under d:o d:o, som
Umeå stad för 2 ,500 kronor tillhandlat sig af Anna och Tekla
Svedberg, enligt köpebref den 21 Juli 1903.

Umeå Rådhus den 15 December 1903.
På Rådstufvu-Rättens vägnar:
Albin Ahlstrand.>

Uppläses i Umeå och Wännäs socknars kyrkor.

N:o 4. Som landsvägsbron öfver Windelälfven vid Wän¬
näs kommer att ombyggas, varder nämnda bro från begagnande
aflyst under tiden från och med den 11 i denna månad och vi¬
dare till dess bron åter kan befaras; och hänvisas vägfarande att
under tiden begagna en på södra sidan af mämnda bro för till¬
fället beredd väg.