OCR Output

Konungens NN i Wästerbottens län
Kungörelser
"år 1904.

Ser. ÅA. = Landskansliet. N:ris 1—6.

— - jä b äl

N:o 1. Vid föredragning af de besvär Mo och Domsjö
Aktiebolag hos Kungl." Maj:t anfört öfver Kungl. Maj:ts och Ri¬
kets Kammar-Kollegii den 3 Mars 1903 meddelade utslag, angå¬
ende inrättande af allmän flottled i vattendraget från och med sjön
Mickelsträsket samt från och med sjön Stora Skärträsket till
Taflefjärden i Umeå socken, har Kungl. Maj:t genom nådig re¬
solution den 23 Oktober sistlidet år, med hänsyn till hvad imå¬
let blifvit upplyst beträffande de vid syneförrättningen å ifråga¬
varande vattendrag biträdande godemännens kännedom om or¬
tens förhållanden, funnit skäligt att, med undanrödjande af det
öfverklagade utslaget, visa målet åter till Kungl. Kammar-Kolle¬
gium, som har att detsamma ånyo företaga och därmed vidare
lagligen förfara:

N:o 2. Kungl. Maj:ts och Rikets Svea Hof-Rätt har be¬
viljat Häradshöfdingen i Wästerbottens norra domsaga Axel Hed¬
borg tjänstledighet från och med den 9 dennes till och med åtton¬
de dagen efter afslutande af årets lagtima riksdag samt förord¬
nat extra ordinarie Notarien Axel Robert Gotthard Nyrén att
från och med berörda den 9 Januari till och med den 31 påföl¬
jande Mars förvalta domareämbetet i omförmälda domsaga och
handlägga där förekommande ägodelningsmål.

N:o 3. Författningsenligt intages följande

»Förteckring

öfver de' af Rådstufvurätten i Umeå under sistläne November
månad . meddelade lagfarter: