OCR Output

2
nad

N:o 203. Att Bure älfs flottningsförening till sin syssb¬
man för innevarande år utsett Bor omästaren Öar! Öquist i Ské-¬
lefteå, varder härmed kungjordt.

N:o 204. Enligt härstädes gjord anmälan har Borgmästaren
Carl Öquist blifvit utsedd till ombudsman i Kåge älfs flottning = >
förening för år 1904. ”

Umeå, i Landskansliet, den 31 December 190855: |

Jesper Crusebjörn.
Arv. Almqvist.

Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.