OCR Output

FSE SES NPSEAESE SET

Kungörelser

år 1903.
Ser. B. | Landskansliet. N:ris 199—204.

ar

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 199. Sedan Carl Gustaf Johansson härstädes anhållit
om förordnande för v. Kommissionslandtmätaren Knut Widmark
att förrätta laga skifte i Släppträsks by i Lycksele socken, var¬
der, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga
den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå
kan, härigerom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom tjuguen dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Lycksele
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida
de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; ålig¬
gande det Kronolänsmannen i Lycksele södra distrikt att hitin¬
sända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens
kyrka.

N:o 200. Till syssloman för Wästerbottens län under år
1904 har Åby älfs flottningsförening utsett Inspektoren H. Mark¬
ström i Brännfors, hvilket kungöres.

N:o 201. Enligt hit inkommet meddelande har Jäfreåns
flottningsförening till syssloman under innevarande år för detta
län valt Inspektoren Harald Markström å Brännfors.

N:o 202. Skellefteå älfs flottningsförening har, jämlikt
härstädes gjord anmälan, till” syssloman för innevarande år utsett
Borgmästaren Carl Öquist i Skellefteå.